Zasady zaliczania matematyki dla studentów Wydziału Leśnego

W semestrze piszą państwo trzy kolokwia, których wynik przeliczany jest na procenty, od 0% do 100%.
Może się zdarzyć, że niektóre kolokwia będą miały termin poprawkowy, co najwyżej jeden, wspólny dla całego roku.
Jeżeli średnia z pierwszych terminów kolokwiów daje ocenę pozytywną to jest to ocena na zaliczenie ćwiczeń.
Średnia, po dodaniu punktów za kropki (około 0,4% za jedną kropkę), jest przeliczana na ocenę według poniższej tabelki
ocenaprocent
350-60
3+60-70
470-80
4+80-90
590-100
Jeżeli powyższa średnia daje ocenę niedostateczną ale średnia maksimów z pierwszego i poprawkowego terminu wynosi co najmniej 50% to student zalicza na ocenę dostateczną.

Osoby, które zaliczyły ćwiczenia na ocenę pozytywną są dopuszczone do egzaminu, z którego otrzymują osobną ocenę. Osoby, które nie zaliczyły ćwiczeń lub egzaminu piszą egzamin w drugim terminie w sesji poprawkowej.